Privatlivspolitik


Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er lejer i en af vores ejendomme. Det er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i forhold til vores lejeaftale med dig, samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og din kontaktemailadresse
  • Betalingsoplysninger, herunder bankkonto, evt. betalingsmisligholdelse, udlæg i deposita mm.
  • Oplysninger om og korrespondance vedrørende lejeforholdet
  • CPR-nummer

I forbindelse med tilmelding til forsyningsvirksomheder m.v. har vi behov for at modtage og videregive dit personnummer til forsyningsvirksomhederne (el og gas). Personnummeret anvendes af forsyningsvirksomheden til at foretage en entydig identifikation af dig. Vi anvender herudover dit personnummer i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen, idet vi tilmelder til PBS (Betalingsservice).

HVEM HAR ADGANG TIL PERSONOPLYSNINGERNE?
Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som lejer eller for at overholde gældende lovgivning.

Vi videregiver nødvendige oplysninger til følgende kategorier af samarbejdspartnere: IT-leverandør (herunder hosting), bankforbindelse (med henblik på håndteringer af betalinger), og håndværksvirksomheder m.v. som er tilkaldt af os til at vedligeholde ejendomme og lejemål, forsyningsvirksomheder (vand, varme, el og gas).

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI OPLYSNINGERNE?
Personoplysningerne gemmes så længe, du er lejer hos os. Efter lejeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 10 år efter lejeforholdet er ophørt.

DINE RETTIGHEDER

  • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som lejer.
  • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.